Historiek UiTPAS Meetjesland


Deelname aan cultuur is een recht voor iedereen, ook voor mensen in onze samenleving die het minder breed hebben. In dat kader ontwikkelde CultuurNet Vlaanderen in opdracht van minister Schauvliege, een ‘Vlaamse Vrijetijdspas’, de UiTPAS. Een vrijetijdspas voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in armoede. Meer lezen>

Ook in het Meetjesland wordt momenteel gewerkt aan de invoer van de UiTPAS: in september 2017 wordt UITPAS Meetjesland gelanceerd in Assenede en Eeklo. De regionale coördinatie van dit project ligt in handen van COMEET.

De UiTPAS Meetjesland kende een uitgebreid voortraject.

2013: haalbaarheidsstudie Meetjesland

De UiTPAS werd in 2012, bij wijze van pilootproject, geïntroduceerd in Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert. Om de kostprijs, het organisatiemodel en een mogelijk uitrolscenario voor de UiTPAS te bestuderen werden in het najaar van 2013 een aantal steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tests uitgevoerd. Het Meetjesland was één van de twaalf geselecteerde regio’s. In het najaar 2013 werkte COMEET samen met CultuurNet Vlaanderen aan een haalbaarheidsstudie. Dit traject omvatte een algemene infosessie, gegevensverzameling, stellingenspel, in kaart brengen beleidsintenties en een financiële oefening.

In het rapport, dat op 25 februari 2014 werd voorgesteld, werd geconcludeerd dat de belangstelling voor de introductie van de UiTPAS in het Meetjesland groot is, en er een duidelijk draagvlak aanwezig is. Desalniettemin geeft het rapport aan dat een gezamenlijke instap in de UITPAS op korte termijn niet evident is, door de specifieke aard van de regio. Het rapport wijst hier op het onderscheid tussen de grotere en kleinere gemeenten, en het feit dat niet alle lokale besturen beleidsmatig even ver staan op het gebied van vrijetijdscommunicatie en –participatie. Het rapport stelt dat een uitrol in twee snelheden meer haalbaar is. Het rapport lijst daarnaast nog een aantal aandachtspunten/drempels op die een snelle introductie van de UiTPAS bemoeilijken, zoals het lage aantal professionele aanbieders, het lage aantal lokale netwerken, beperkt aantal VTE’s op cultuur/communicatie/vrije tijd,…

2014: verspreiding resultaten, infosessie Démos

In 2014 werden de resultaten van de haalbaarheidsstudie wijd verspreid in de regio, zowel in een afzonderlijke infosessie als in presentaties op maat voor o.a. collegagroepen binnen COMEET, geïnteresseerde gemeentebesturen, Welzijnsband Meetjesland,…

Uit het traject rond de haalbaarheidsstudie kwam ook het belang van lokale netwerken duidelijk naar voor, die een belangrijke hefboom kunnen zijn voor lokale initiatieven. In dat kader organiseerde COMEET samen met Démos in mei 2014 een regionale infosessie over lokale netwerken vrijetijdsparticipatie.

2015: uitrol in Vlaanderen

Begin 2015 werd een algemene oproep verspreid aan steden, gemeenten en regio’s om in te tekenen op de UiTPAS. Wanneer een stad, gemeente of regio voldoet aan een aantal toelatingsvoorwaarden, kan een dossier ingediend worden om te starten met UiTPAS. Aangezien een kandidaatstelling voor de UITPAS in het Meetjesland sowieso een intergemeentelijk gegeven is, engageerde COMEET zich om een regionale kandidatuur, indien gewenst door de betrokken gemeentebesturen, inhoudelijk te ondersteunen en op te volgen.

Om gevolg te geven aan het aantal inhoudelijke vragen die COMEET hierover kreeg, werd op 22 april 2015 nogmaals een algemene infosessie georganiseerd voor geïnteresseerde schepenen en ambtenaren. Bekijk hier deze algemene presentatie. Daarnaast werd het systeem ook, op vraag, toegelicht aan colleges en ambtenaren in verschillende Meetjeslandse gemeenten.COMEET richtte ook een schrijven naar alle besturen om te polsen naar de concrete plannen rond de UiTPAS. Er werd medio 2015 werk gemaakt van de oprichting van een stuurgroep met een vertegenwoordiging van alle gemeenten met concrete interesse.

In september 2015 bleek dat 2 Meetjeslandse besturen voorlopig concrete interesse hadden om op korte termijn in te stappen: Assenede & Eeklo. Het gezamenlijk inwonersaantal van deze gemeenten ligt ergens onder de 40.000 inwoners die als absoluut minimum wordt opgelegd. COMEET besloot dan ook geen verdere stappen te ondernemen. Eind 2015 bleek echter dat een dossier van een stad met minder dan 40.000 inwoners goedgekeurd werd: dat van de gemeente Maasmechelen. . Een mooi precedent om alsnog werk te maken van een kandidatuur voor een Meetjeslandse UiTPAS in Eeklo & Assenede!

2016: kandidatuur Meetjeslandse UiTPAS

In februari 2016 werd de knoop doorgehakt om een dossier in te dienen voor een Meetjeslandse UitPAS. COMEET volgt dit samen met de betrokken besturen, Assenede en Eeklo, op. Dit dossier werd in juli 2016 goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Er werd naar aanvullende financiering voor dit arbeidsintensieve project gezocht, die gevonden werd bij LEADER. Het project dat COMEET indiende werd in december 2016 goedgekeurd door de Plaatselijke Groep. Het goedgekeurde project omvat de effectieve introductie in de pilootgemeenten Assenede en Eeklo, kennisdeling en een onderzoek in Nevele.

Om de implementatie van UiTPAS Meetjesland in goede banen te leiden, werd een stuurgroep opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente- en OCMWbestuur van de deelnemende besturen, COMEET, regionale jeugddienst Meetjesman, Wijkcentrum De Kring en CultuurNet Vlaanderen.

2017: lancering UITPAS Meetjesland

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van de lancering van UiTPAS Meetjesland in september 2017. Je kunt de werkzaamheden volgen op de UiTPAS-blog.

Voor meer info over dit dossier, kun je terecht bij Stefanie De Pauw, op stefanie.de.pauw@comeet.be.

Gerelateerd aan dit bericht:

  • 2017 wordt het jaar waarin UiTPAS Meetjesland gelanceerd wordt. En we mogen dit belangrijke jaar inzetten met goed nieuws! Het UiTPASproject dat COMEET indiende bij LEADER werd goedgekeurd door de…
  • In de loop van 2017 zullen drie nieuwe regio’s kunnen starten met UiTPAS: stad Lier, regio Meetjesland en regio Westhoek. Dat hebben minister van Cultuur Sven Gatz en minister van…
  • Wat? Deelname aan cultuur is een recht voor iedereen, ook voor mensen in onze samenleving die het minder breed hebben. In dat kader ontwikkelde CultuurNet Vlaanderen in opdracht van minister…