Basisprotocol Cultuur: Kleurencodes


Op 27 juli schroefde de Nationale Veiligheidsraad een aantal versoepelingen terug. De cultuursector kan zijn activiteiten onder voorwaarden, laten plaatsvinden.

Hiervoor werd, zoals bepaald in de Nationale Veiligheidsraad, in Vlaanderen een basisprotocol opgemaakt door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector.

U vindt hier de laatste versie. Deze werd geactualiseerd naar aanleiding van de (langetermijn) werking met kleurencodes binnen de sector.

03/09/2020

Basisregels blijven behouden

 • Blijf thuis als je je ziek voelt
 • Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen (ontsmetten van handen, infrastructuur, materiaal…)
 • Houd minstens 1,5 meter afstand*
 • FASE GEEL: Draag een mondmasker wanneer de afstand niet gegarandeerd kan worden!**
 • FASE ORANJE: Draag ten allen tijde een mondmasker!**
 • Houd bij voorkeur activiteiten buiten of zorg voor een goede ventilatie
 • Beperk je contacten: de grootte van een groep blijft beperkt tot 50 personen (inclusief begeleider)

*Enkel voor kinderen (-12 jarigen) onderling wordt dit principe losgelaten en is er geen distancing verplicht. Begeleiders en +12 jarigen moeten wel afstand houden.

**Enkel voor het bespelen van een instrument of het nuttigen van een drankje of eten kan het mondmasker afgezet worden. Indien het mondmasker niet kan gedragen worden, dienen beschermingswanden (plexi of andere) te worden voorzien.


Pandemiescenario’s


Kleurbepaling

Cultuur start op 1 september 2020 in de kleurencode geel.

Het staat de nationale, provinciale en lokale overheid vrij om, afhankelijk van de evolutie van de pandemie, van kleurencode te veranderen.


Welke maatregelen horen bij welke kleur?

In fase groen is alles toegelaten.

In fase rood is niets toegelaten, mits een aantal uitzonderingen.


Wie mag nog niet meedoen?

In functie van de veiligheid van de vrijwilliger (begeleiding groep, ondersteuning achter de schermen…) werd beslist dat:

 • personen die de laatste 7 dagen zelf ziekteklachten hebben gehad of bij wie in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn vastgesteld, (tijdelijk) niet mogen meedoen.

Er werd voor senioren een charter opgesteld dat dient als leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werkt. Je bespreekt best met je behandelende arts de risico’s.


Welke activiteiten mogen (niet)?

Een aantal specifieke maatregelen met betrekking tot ZANG, BLAASINSTRUMENTEN en NAUW FYSIEK CONTACT vind je hier terug.

Evenementen tot en met 200 personen (binnen) en 400 personen (buiten) mogen, op voorwaarde dat

 • de algemene richtlijnen worden gevolgd (hygiëne, afstand, …);
 • de relevante protocollen (cultuur, evenementen, …) worden gevolgd;
 • het event volgens de CERM-tool groen licht krijgt.

Organisatorische maatregelen

Voor een activiteit wordt opgestart dien je:

 • een risicoanalyse uit te werken;
 • een draaiboek op te stellen met veiligheidsmaatregelen;
 • een corona-aanspreekpunt aan te stellen;
 • te werken met inschrijving en registratie.

Communicatie

Het is belangrijk om alle betrokkenen (deelnemers, begeleiding, …) duidelijk te informeren over:

 • deelnamevoorwaarden (wie wel/niet, inschrijven, groepsindeling, …);
 • algemene en specifieke veiligheidsmaatregelen, zowel voor als tijdens de activiteit;
 • concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit.

De besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad en maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

Aanvullend en binnen de krijtlijnen van dit basiskader kunnen de verschillende subsectoren, organisaties en instellingen hun eigen, dikwijls specifiekere richtlijnen, uitwerken en verspreiden.

Het volledige document met alle informatie vindt u hier terug.


Meer info over de cultuursector in coronatijden vindt u hier.