Basisprotocol Cultuur: Neergaande of opwaartse kracht


In Vlaanderen werd een basisprotocol opgemaakt door de bevoegde minister, na advies van de GEES en in overleg met de sector, om versoepelingen of verstrengingen binnen de culturele sector te organiseren.

U vindt hier de actuele versie en de bijhorende maatregelen. Deze hangen sinds 01/02/2021 af van de dynamiek van de pandemie. Gaat deze in een neergaande fase dan zijn trapsgewijze versoepelingen mogelijk. Gaan we in een opwaartse fase kan een verstrenging meteen.

21/06/2021

1. Versoepelingen

Op dit moment

 • Evenementen kunnen binnen met 200 mensen of 75 procent van de zaalcapaciteit. Bezoekers moeten op veilige afstand van elkaar zitten en een mondmasker dragen.
 • Buiten mogen 400 mensen samenkomen, ook met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
 • Kinderen tot en met 12 jaar worden meegerekend in deze aantallen.

Vanaf 27 juni

 • Evenementen mogen binnen tot 100 procent of maximaal 2.000 aanwezigen. Dat moet nog steeds zittend, op veilige afstand en met mondmasker.
 • Buiten mogen er 5.000 mensen samenkomen, opnieuw met mondmasker en op veilige afstand.
 • Dit kan enkel van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het evenement.

Vanaf 30 juli

 • Evenementen mogen met 3.000 bezoekers binnen. Zij moeten niet meer verplicht zitten, maar zich wel op een veilige afstand van elkaar bevinden en een mondmasker dragen.
 • Buiten kunnen tot 5.000 mensen (en mogelijk meer) samenkomen.

Vanaf 13 augustus

 • Buiten mogen grote events met maximaal 75.000 deelnemers doorgaan. Het gaat dan over evenementen als Pukkelpop of Formule 1.

2. Basisregels blijven behouden


3. Principe van opgaande en neerwaartse fase

Voor elke fase wordt bepaald binnen het Ministerieel Besluit wat mogelijk is.

2.1. Opwaartse fase

Bij heropflakkering of (gevaar van) opwaartse fase kan een verstrenging meteen tot een volledige opschorting van de versoepelingen leiden. In welke fase van versoepeling de activiteit ook zit.

2.2. Neerwaartse fase

Hier zijn versoepelingen mogelijk volgens de sectoreigen voorwaarden. Tussen elke volgende versoepeling van een activiteit wordt tijd tussen gelaten om het epidemiologisch effect te kunnen inschatten.

2.3. Kader basisprotocol in georganiseerd verband

Dit kader cultuur maakt schematisch een voorstelling van de mogelijkheden per uitgewerkte fase. Van heropstart tot laatste versoepeling zonder limieten:

2.3.1. Repetities, workshops, meetings, georganiseerde activiteiten:
INDOOR
OUTDOOR
2.3.2. Specifieke maatregelen

Voor zang, blaasinstrumenten en activiteiten met nauw fysiek contact (dans, toneel…) gelden specifieke maatregelen (zie basisprotocollen).

Onderstaande maatregelen gelden in alle fasen!

ZANG
 • Er wordt geen werkmateriaal gedeeld (tenzij niet anders kan, dan moet het worden ontsmet).
 • Vloer, decor en rekwisieten zijn werkmiddelen die periodiek ontsmet moeten worden
 • Extra aandacht voor het vermijden van contact buiten de zangmomenten
 • Er moet een afstand van 3m rondom elke persoon zijn.
 • Er moet een afstand van 1,5m rondom elke persoon zijn op voorwaarde dat er mondmaskers gedragen worden, plexischermen geplaatst worden of de zangers op 1 rij staan en in dezelfde richting zingen.
 • De afstand met het publiek moet altijd 3 meter zijn.
BLAASINSTRUMENTEN
 • Er worden geen instrumenten gedeeld (tenzij niet anders kan, dan mag het instrument 72 uur lang niet gebruikt worden en het mondstuk steeds ontsmet worden).
 • Vloer moet extra schoongemaakt worden na elk gebruik door 1 groep.
 • Extra aandacht voor het vermijden van contact buiten de zangmomenten
 • Er moet een afstand van 2m ten opzichte van anderen.
 • Er moet een afstand van 1,5m rondom elke persoon zijn op voorwaarde dat er plexischermen geplaatst worden.
 • Vloeistoffen worden opgevangen in wegwerpdoeken.
NAUW FYSIEK CONTACT
 • Bij voorkeur vindt de activiteit buiten plaats.
 • Houd het fysiek contact occasioneel en kortstondig
 • Vermijd het aanraken van elkaars gezicht
 • Draag indien mogelijk een mondmasker
 • Hygiëne voor en na de activiteit is belangrijk
 • Vloer moet extra schoongemaakt worden na elk gebruik door 1 groep.

2.4. Kader basisprotocol voor publieksevenementen

Culturele evenementen mogen plaatsvinden op voorwaarde dat:

 • de algemene richtlijnen worden gevolgd (6 gouden regels + 10 geboden)
 • de activiteit wettelijk is toegestaan.
 • aan de voorwaarden van de geldende versoepeling is voldaan
 • de relevante protocollen en draaiboeken (o.a. cultuur, horeca, …) worden gevolgd;
 • het event volgens de CERM2021-tool groen licht krijgt.
 • het event een positieve CIRM-scan heeft indien van toepassing

CERM: Gebruik het Covid Event Risk Model om jouw event COVID-veilig te maken!

CIRM: Uitbaters van permanente infrastructuren kunnen uitzonderlijke toestemming vragen om zittend publiek te ontvangen dat groter is dan het standaard werkbaar kader of het absolute aantal dat werd opgenomen in het Ministerieel Besluit. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester via het Covid Infrastructure Risk Model.

2.4.1. Podium en cinema:
INDOOR
OUTDOOR
2.4.1. Musea, exposities, erfgoedsites:
INDOOR
OUTDOOR

3. Organisatorische maatregelen

Deze maatregelen zijn verplicht voor iedere organisator:

3.1. Maak een risicoanalyse

Elke organisator is verplicht een risicoanalyse op te maken met betrekking tot de deelnemers, de locatie, de aard van de activiteit, de verplaatsing voor, tijdens en na de activiteit… Beslis dan of het veilig (en haalbaar) is om de activiteit terug op te starten en tref de nodige maatregelen.

3.2. Maak een draaiboek

Maak voor elke activiteit een draaiboek waarin alle veiligheidsmaatregelen worden opgenomen. Let daarbij op het beheersen van de groepen mensen (crowd management) op bepaalde plaatsen en momenten (kassa, toilet, verplaatsing…) en het verdelen van de ruimtes (met extra aandacht voor sanitaire voorzieningen).

3.3. Maak een registratielijst van deelnemers

Deelnemers moeten op voorhand inschrijven om het aantal beheersbaar te houden en de nodige gegevens te verzamelen (en voor minstend 14 dagen te bewaren) voor contact tracing.


4. Wie mag deelnemen?

Communiceer duidelijk wie wel en wie niet mag deelnemen! Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie én individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen. Het exacte aantal deelnemers per activiteit is afhankelijk van je risicoanalyse en de fase van versoepelingen (zie 2.2.1.) tenzij anders vermeld in het federaal Ministerieel Besluit.

 • Voor culturele activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar en 12 tot 18 jaar gelden minder strenge voorschriften als volwassenen. Hiervoor bekijk je best de maatregelen voor Jeugd.
 • Culturele activiteiten in de educatieve context houden rekening met de maatregelen voor Onderwijs.
 • Voor ouderen is een charter met richtlijnen en afspraken opgemaakt.
 • Personen die ziek zijn of de laatste zeven dagen ziektesymptomen hebben gehad OF indien er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn geweest, is een deelname aan de activiteit tijdelijk verboden.

5. De 10 geboden

Bij het opmaken van een gids (of draaiboek) voor jouw activiteit moet je rekening houden met deze 10 geboden!

 1. Respecteer de geldende wetgeving
 2. Duid een COVID-coördinator aan
 3. Communiceer, informeer en motiveer
 4. Social distancing
 5. Hygiëne
 6. Reiniging en ontsmetting
 7. Verluchting
 8. Persoonlijke bescherming
 9. Beheer besmette personen
 10. Compliance en handhaving

5.1. Wetgeving

De geldende wetgeving dient in elke omstandigheid gerespecteerd te worden. Na elk overlegcomité worden de regels in een Ministerieel Besluit gegoten.

5.2. COVID-coördinator

Elke onderneming of organisatie duidt een covid-coördinator aan die de algmene preventiemaatregelen implementeert op het niveau van de organisatie én van de activiteit. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de opvolging van de veiligheidsmaatregelen en staat met naam en contactgegevens in het draaiboek en de website van de organisatie.

5.3. Communicatie, informatie en motivatie

Informeer de betrokkenen over de deelnamevoorwaarden, algemenen en specifieke maatregelen voor als tijdens de activiteit en de concrete afspraken over wat als je ziek wordt na de activiteit.

De covid-coördinator speelt hier een belangrijke rol.

5.4. Social Distancing

Als algemene regel geldt de minimale afstand 1.5 meter tussen elk individu, waarbij er ook geen begroeting met fysiek contact gebeurt.

Ruimtelijke en organisatorische maatregelen die kunnen bijdragen aan social distancing:

 • fysieke barrières (plexiglas),
 • circulatieplan (eenrichtingsverkeer of voorrangsregels),
 • vloermarkeringen of linten,
 • werkposten, stoelen… buiten gebruik stellen,
 • beperking van aantal personen (in lift…),
 • maximaal telewerk en digitale alternatieven,
 • werken in shifts,
 • uitstel niet-dringende taken
 • spreiding pauzemomenten, bezoekers in tijd,
 • werken met tijdsbeperking,

5.5. Hygiëne

Voorzie de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen. Bij vertrek, aankomst, sanitaire stop, pauze, voor, tijdens en na de activiteit… moet men de handen wassen (met water en zeep of alcholgel).

Stel alcoholgel, vloeibare zeep en papieren doekjes ter beschikking en doe aan sensibilisering!

5.6. Reiniging en ontsmetting

De infrastructuur en materiaal moet regelmatig (minstens dagelijks) schoongemaakt of ontsmet worden met extra aandacht voor veelgebruikte contactoppervlakten (deurklinken, kranen…).

5.7. Ventilatie

Bij voorkeur gaan de activiteiten buiten door. Als je toch binnen actief bent, gebruik grote en goed geventileerde ruimtes. Verlucht deze ook regelmatig! Neem hier de info door over het nut van een CO2-meter.

5.8. Persoonlijke bescherming

Het kan nodig zijn te werken met mondmaskers, face shields, schorten, wegwerphandschoenen…

De verplichting van het dragen van mondmaskers verschilt van fase tot fase en tussen criteria (vb. groepen en externen, activiteiten binnen of buiten…).

Het dragen van een mondmasker wordt wel in het algemeen aangeraden en is geen alternatief voor het behouden van social distance.

5.9. Beheer besmette personen

Wie zich ziek voelt, blijft thuis!
Er moet beschreven worden hoe omgegaan zal worden met besmette personen (veilig naar huis, dragen mondmasker, handhygiëne…) en welke maatregelen voorzien worden inzake contact tracing!

5.10. Compliance en handhaving

Er moet beschreven worden hoe je ervoor zal zorgen dat de maatregelen uit het protocol gehandhaafd zullen worden en hoe er gesanctioneerd kan worden.

*De laatste versie met kleurencodes werd op 24/10/2020 van kracht en werd kort nadien opgeschort. In het huidige basisprotocol wordt vanaf 01/02/2021 rekening gehouden met een meer dynamische invulling waarbij het kunnen inrichten van activiteiten de neergaande op opwaartse kracht van de pandemie volgt.

De toepassing van dit protocol is onderhevig aan de nieuwe besluiten van het overlegcomité. Bekijk de sectorgids voor de professionele kunsten en het volledige basisprotocol cultuur.

Meer info over de cultuursector in coronatijden vindt u hier.