Een regiobib voor het Meetjesland


Aanleiding

De Bibliotheken in het Meetjesland werken gezamenlijk aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling van de burgers. De kernfuncties om dit gemeenschappelijk doel te bereiken zijn:

 • voor elke inwoner een laagdrempelige toegang bieden tot kennis en informatie,
 • het bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie in een stimulerende leeromgeving aan een zo breed mogelijk publiek,
 • het leveren van coaches en trainers voor mediawijsheid,
 • leesbevordering en het laten kennismaken met literatuur,
 • organiseren van dynamische ontmoeting en debat,
 • laten kennismaken met kunst en cultuur.

De Bibliotheken in het Meetjesland doen dit vanuit een duidelijke link met hun lokale gemeenschap: de bib als verbinding tussen mensen onderling en als schakel tussen burgers en de lokale overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De bibliotheek van de toekomst is immers een knooppunt van kennis, contact en cultuur dat samen met andere organisaties het maatschappelijk hart van de gemeenschap vormt. Bibliotheken ontwikkelen zich tot een platform, een hedendaagse sociaal-culturele marktplaats en een dynamische ontmoetingsplaats.

Bibliotheken vertrekken van waarden als toegankelijkheid, pluriformiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid.

Om dit alles te realiseren is actieve samenwerking met andere bibliotheken en met andere sectoren een sleutelwoord. Onder de koepel van COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) verenigen de openbare bibliotheken in het Meetjesland zich tot een Regiobib Meetjesland, in functie van en met ondersteuning van het Streekgericht Bibliotheekbeleid door de provincie Oost-Vlaanderen.

Ontwikkelingen

Door hun samenwerking nog te versterken wensen Bibliotheken Meetjesland proactief in te spelen op tal van ontwikkelingen waarmee de bibliotheekdienstverlening momenteel wordt geconfronteerd. Deze ontwikkelingen zijn:

 • de gewijzigde regelgeving m.b.t. het lokaal cultuurbeleid
 • de wijzigende rol van de provincies vanaf 2017, m.i.v. het wegvallen van de provinciale subsidies en personele ondersteuning
 • de wijzigende rol van de bibliotheken (o.m. naar digitalisering)
 • de onder druk staande gemeentelijke financiën en recente besparingen die ook de bibliotheken hebben getroffen
 • de evolutie in tal van sectoren naar schaalvergroting en samenwerking

Met deze plannen kunnen de Bibliotheken Meetjesland een degelijk onderbouwd antwoord formuleren op het wegvallen van de decretale verplichting voor gemeenten om een openbare bibliotheek op hun grondgebied in te richten.

Innovatief project

Met dit innovatieve project neemt regio Meetjesland het voortouw in Vlaanderen. Binnen Vlaanderen is dit een project met een hoog pioniersgehalte dat op veel interesse kan rekenen, o.a. van minister van cultuur Sven Gatz en andere regio’s.

Met en voor wie?

De regiobib voor het Meetjesland is een project van het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland, dat werkt in de schoot van COMEET, met inhoudelijk en financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Het gaat om 14 Meetjeslandse bibliotheken en hun afdelingen en uitleenposten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem.

Voor de financiering van het onderzoekstraject kon COMEET een beroep doen op subsidies vanuit het Europese programma Leader.

Wat is het niet?

Het is niet de bedoeling om 1 centrale bib voor het Meetjesland te bouwen. De bibliotheekbezoekers blijven dus allemaal terecht kunnen in hun eigen bib, bij de vertrouwde bibmedewerkers.

‘Regiobib Meetjesland’ wordt ook geen nieuwe intergemeentelijke structuur of samenwerkingsverband. Het blijft een onderdeel van de werking van COMEET.

Wat is het wel?

Een regionaal netwerk van openbare bibliotheken met een doorgedreven werking op vlak van samenwerking en centralisering van voornamelijk back office taken. Met als doelstelling de basisdienstverlening van de gemeentelijke openbare bibliotheken te behouden en te optimaliseren dankzij efficiëntiewinsten.

Voorbeelden:

 • Gezamenlijk collectiebeleid: samenaankoop strips en boeken, regionaal collectiebeleidsplan, … met als effecten grotere kortingen, regionale afstemming, professionalisering en tijdswinst.
 • Beter opleiden en inzetten van medewerkers: competentiemanagement, proefproject expertise-uitwisseling tussen het personeel van Wachtebeke en Eeklo en gedeelde mediacoaches die educatieve toepassingen ontwerpen voor de hele regio.

Voor de bibliotheekgebruikers zelf verandert er op korte termijn niets. Op termijn leidt de ontwikkeling van de Regiobib Meetjesland voor de gebruikers tot een optimalisering van de dienstverlening door de bundeling van krachten en middelen.

Einddoelstellingen 2019

De einddoelstellingen van het traject Regiobib Meetjesland voor 2019 zijn:

 • de regio beschikt over een gemeenschappelijk collectiebeleidsplan.
 • de interne werkprocessen m.b.t. collectievorming en –beheer worden op basis hiervan geüniformiseerd voor de 14 bibliotheken en worden collectief aangestuurd en uitgevoerd.
 • de individuele competenties van alle bibliotheekmedewerkers worden optimaal ingezet en ontwikkeld ten dienste van alle Meetjeslandse bibliotheken.
 • om kinderen en jongeren optimaal te begeleiden naar informatiegeletterdheid is er een structurele samenwerking met het onderwijs, met focus op mediawijsheid.
 • de inwoners van het Meetjesland kunnen in elke bibliotheek aan dezelfde voorwaarden gebruik maken van de fysieke en digitale dienstverlening.
 • de dienstverlening van de bib aan de bevolking wordt actief gepromoot op basis van een gemeenschappelijke communicatiestrategie.

Wanneer?

De 14 Meetjeslandse gemeenten aangesloten bij COMEET staan unaniem positief tegenover deze voorstellen en gaven het fiat dit project verder in de steigers te zetten. Vanaf 2016 zal de Regiobib Meetjesland een jaar proefdraaien. Een doorstart vanaf 2017 wordt voorbereid, afhankelijk van de toegekende subsidiëring voor Streekgericht Bibliotheekbeleid.

 

Gerelateerd aan dit bericht:

 • Tijdens de Week van de Geletterdheid 2015 lanceerde Bibliotheken Meetjesland/COMEET ‘Makkelijk Lezen Plek in het Meetjesland’. Met dit project wil Bibliotheken Meetjesland/ COMEET het kinderen, jongeren en volwassenen, die moeite…
 • In het kader van de regiobib Meetjesland zijn de Meetjeslandse Bibliotheken van start gegaan met een traject rond competentieversterking en expertisedeling. Na een intensieve samenwerking op vlak van collectiebeleid in…
 • Op 1 januari 2016 ging de nieuwe samenaankoop voor de collecties van de 14 Meetjeslandse openbare bibliotheken van start. Deze samenaankoop is een volgende stap in de evolutie naar een…
 • COMEET/Bibliotheken Meetjesland brengt jaarlijks alle bibliotheekmedewerkers van de hele regio (zo'n 75-tal) samen voor ontmoeting en informatievoorziening.  Op het infomoment van 30 mei 2016 in Aalter werd een stand van…
 • Naar goede gewoonte organiseert Bibliotheken Meetjesland een jaarlijks infomoment voor alle bibmedewerkers van de 14 openbare bibliotheken in het Meetjesland. Wanneer: Maandag 30 mei 2016 Onthaal vanaf 9u, start om…