Over COMEET


COMEET is…

 • ‘Cultuuroverleg Meetjesland’
 • een intergemeentelijk samenwerkingsverband van de Meetjeslandse gemeenten: Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate
 • juridisch een projectvereniging, met een democratische vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten
 • gevestigd in Eeklo
 • actief sinds 2004

COMEET situeert zich in…

 • het Meetjesland, een regio in het noordwesten van de Provincie Oost-Vlaanderen, die grenst aan West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen (Nederland), tussen de cultuursteden Gent en Brugge
 • een kleinschalige, landelijke regio, sterk in samenwerking, vrijwilligerswerk en sociaal weefsel

COMEET heeft als deelwerkingen…

COMEET heeft als missie…

De intergemeentelijke projectvereniging COMEET is het expertisenetwerk en samenwerkingsplatform voor de cultuursector in de gemeenten van het Meetjesland. COMEET creëert via effectieve praktijkondersteuning en toekomstgerichte praktijkontwikkeling en via afstemming en cultuurcommunicatie duurzame effecten en hefbomen voor het kwalitatief lokaal cultuurbeleid en het culturele kapitaal van de regio.

COMEET heeft als concrete opdrachten…

 • het gemeentelijke cultuurbeleid te ondersteunen
 • culturele meerwaarde voor de regio Meetjesland als geheel te creëren
 • het culturele aanbod te versterken, op elkaar af te stemmen en erover te communiceren
 • een streekgericht bibliotheekbeleid te ontwikkelen en uit te voeren
 • de zorg en het draagvlak voor het aanwezige erfgoed te helpen verbeteren
 • expertiseontwikkeling en –uitwisseling te stimuleren in een breed cultureel netwerk
 • een ondersteuningsbeleid te voeren voor wie actief met cultuur bezig is

COMEET wordt gemaakt door…

 • een Raad van Bestuur (9 schepenen van cultuur en 9 oppositieraadsleden)
 • een Dagelijks Bestuur (voorzitter en ondervoorzitters)
 • een Adviesgroep (ambtelijke vertegenwoordigers en het brede culturele middenveld)
 • collegagroepen en projectmatige werkgroepen
 • een team van gemotiveerde personeelsleden, met specialisatie in lokaal cultuurbeleid, erfgoed, kunsten, cultuurcommunicatie, verenigingsleven, bibliotheekwerking en educatie
Raad van Bestuur COMEET

COMEET werkt voor…

 • de aangesloten gemeentebesturen en het geheel van de regio
 • de gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten, de bibliotheken, de cultuurraden, de cultuur- en gemeenschapscentra, …
 • de particuliere cultuuractoren, zoals erfgoedverenigingen, musea, amateurkunstenaars, culturele vzw’s, …

COMEET werkt ook samen met…

 • partnerorganisaties in de streek zoals Meetjesman, Toerisme Meetjesland, Plattelandscentrum Meetjesland, Netwerk Meetjesland, Regionaal Landschap Meetjesland (RLM), Veneco, …
 • culturele steunpunten, zoals LOCUS/Bibnet, FARO, VVC, Forum voor Amateurkunsten, …
 • Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)
 • aangrenzende regio’s zoals POLS (Leie- en Scheldegebied), Waasland, …
 • de andere Vlaamse culturele projectverenigingen en erfgoedcellen

COMEET wordt gefinancierd door…

 • de Meetjeslandse gemeenten
 • de Vlaamse Gemeenschap
 • de provincie Oost-Vlaanderen
 • externe projectsubsidiëring

COMEET trekt extra subsidiëring aan voor…

 • erfgoedinitiatieven van gemeenten, verenigingen, scholen, woonzorgcentra, …
 • heemkundige publicaties
 • gemeentelijke cultuurdiensten via projectwerking

COMEET treedt op de voorgrond o.a. via…

COMEET werkt achter de schermen o.a. aan…

 • het begeleiden van erfgoedzorgers en collectiebeheerders
 • de ondersteuning van cultuur- en erfgoedinitiatieven
 • het samenbrengen en faciliteren van alle partners in lokaal cultuurbeleid, in de vorm van collegagroepen en werkgroepen: cultuurbeleidscoördinatoren, programmatoren, cultuurraden, bibliothecarissen, erfgoedverenigingen, musea en gemeentearchieven
 • belangenbehartiging voor het Meetjeslandse cultuurbeleid

Historiek opstart COMEET

Sinds de jaren 1980 komen de bibliothecarissen van het Meetjesland samen voor ervaringsuitwisseling.

Vanaf eind jaren 1990 werkt men regionaal samen rond het cultureel erfgoed van de streek.

In 2001 creëerde de Vlaamse overheid een wettelijk kader dat samenwerking tussen gemeenten op vlak van cultuurbeleid mogelijk maakte (het Decreet Lokaal Cultuurbeleid en het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking).

Vanaf 2003 werd in het Meetjesland de denkpiste geopperd om een koepel te creëren voor het bestaande samenwerkingsverband van de Meetjeslandse bibliothecarissen en de regionale erfgoedwerking. Bedoeling was om een regionale meerwaarde te creëren vanuit het lokale cultuurbeleid. De cultuurbeleidscoördinatoren van Maldegem en Aalter effenden de weg, in de schoot van het toenmalige Streekplatform Meetjesland.

Op 5 mei 2004 werd de oprichtingsakte van de projectvereniging COMEET, Cultuuroverleg Meetjesland, officieel ondertekend in het stadhuis van Eeklo door 11 gemeentebesturen uit het Meetjesland (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Maldegem, Nevele, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate).

Het samenwerkingsverband Bibliotheken Meetjesland werd ondergebracht onder COMEET.

En eind 2005 werd een eerste erfgoedconvenant afgesloten tussen COMEET en de Vlaamse Gemeenschap, dat uitgevoerd wordt door Erfgoedcel Meetjesland.

De gemeente Wachtebeke sloot aan bij COMEET in 2014.

COMEET zal zich verder ontwikkelen in de periode 2020-2025 als platform waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen en ideeën uit te wisselen, als netwerk waar ze over kansen en uitdagingen in gesprek gaan met collega’s uit andere sectoren (ook buiten cultuur), als steunpunt dat concrete initiatieven opzet om hun praktijken te versterken en te ontwikkelen, en als kenniscentrum dat de opgebouwde ervaringen borgt, ontsluit en breder zichtbaar maakt.

Winnaar Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid 2015

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bekroonde COMEET op vrijdag 9 september 2016 met de Vlaamse Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid 2015. Dat gebeurde tijdens de lancering van een nieuw steunpunt Cultuurconnect. De jury prijst COMEET als inspirerend voorbeeld en als model voor andere samenwerkingsverbanden.

Lees meer over deze Cultuurprijs en de oproep die COMEET verspreide naar ideeën over de besteding ervan.

Brochure

Hier kunt u de online versie vinden van de brochure met een overzicht van onze realisaties in 2014-2019.

Gerelateerd aan dit bericht:

 • Na de overhandiging van de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid in september lanceerde COMEET een oproep naar ideeën en voorstellen over de besteding van deze Cultuurprijs. Na een preselectie door een…